Gå til forsiden

BETINGELSER FOR BRUK AV ROOMR-TJENESTE FOR UTLEIER OG LEIETAKER

Agent- og forvaltningsavtale for utleie av fast eiendom mellom utleier og Roomr AS, org. nr. 920 029 515 (Roomr)

(i fellesskap omtalt som en “part” eller “partene”).

1. Definisjoner

Leietaker - en person eller virksomhet som har inngått husleieavtale med Utleier.

Tjenesten - Roomr sine tjenester som beskrevet i pkt 5 .

Tredjepartstjenester - tjenester som leveres av og/eller kan kjøpes eller bestilles fra eksterne leverandører (andre leverandører enn Roomr AS).

Klientkonto - med klientkonto forstås konto i DNB opprettet av Roomr AS for administrasjon av Utleiers midler.

Nettløsning - Roomr AS sitt nettsted som er identifisert med domenet Roomr.no og tilhørende applikasjoner hvor Roomr AS tilbyr sine tjenester.

Husleie - vederlag for bruksrett til det husrom tilknyttet abonnement på Roomr AS sin Nettløsning.

Delinnbetaling - innbetaling som ikke fullt ut dekker utestående Husleie.

2. Hva vilkårene gjelder

Disse vilkårene gjelder bruk av Roomr sine nettløsninger og app og bruk av Roomr sine tjenester.

Vilkårene gjelder fra utleier oppretter sin profil. De deler av avtalen som omhandler forvaltning av leieforhold, kommer til anvendelse når Utleier har opprettet leieforhold gjennom Roomr sine løsninger.

Roomrs tjenester består av en formidlingsløsning for å knytte sammen utleiere og leietakere, samt tjenester for å administrere inngåtte leiekontrakter. Tjenesten leveres som en applikasjon (app) til mobiltelefoner og eller nettsider. Roomr gir tilgang til potensielle leietakere i Utleiers nærområde og har som målsetning å forenkle utleieprosessen og samle ulike tjenester som er nyttig for så vel utleier som leietaker.

Avtalen gir Utleier tilgang til å bruke Roomr som app for annonsering og forvaltning av utleieforhold.

Ved denne avtale inngår Utleier videre en agentavtale med Roomr som innebærer at Roomr opptrer overfor Leietakere i Utleiers navn og for Utleiers regning.

Avtalen regulerer utleieforvaltning og omfattes dermed ikke av lov om eiendomsmegling.

Avtalen er ikke-eksklusiv. Utleier kan utnevne andre agenter. Roomr kan representere andre utleiere. Forøvrig skal partene lojalt ivareta den annen parts interesse i kontraktsforholdet, herunder ved å behandle forretningshemmeligheter og annen konkurransesensitiv informasjon tilhørende den annen part konfidensielt.

3. Fullmakt

Utleieren gir med hjemmel i denne avtalen Roomr de fullmakter som er nødvendige for å utøve de plikter som er pålagt Roomr iht. denne avtale, herunder fullmakt til å innkreve husleien på Utleiers vegne.

4. Roomrs plikter

Roomr sin leveranse til Utleier omfatter følgende tjenester:

 • Gi Utleier tilgang til Roomrs Nettløsning til etablering og administrasjon av leieforhold;
 • Utstede av husleiefaktura til Leietaker;
 • Motta Husleien til Roomr sin Klientkonto;
 • Utbetale Husleie til Utleier, etter fradrag av avtalt betaling til Roomr;
 • Tilrettelegging for egeninkasso som beskrevet i vedlegg 1;

Formidle bestillinger og (i de tilfeller hvor det er relevant) tilrettelegge for bruk av produkter som leveres av tredjeparter til Utleier.

Roomr skal sende forespørsler om utleie videre til Utleier for aksept. Roomr skal ikke selv ta beslutning om å inngå Husleieavtaler på vegne av Utleier.

Roomr skal varsle Utleier om forhold Roomr blir gjort kjent med under forvaltningen av leieforholdet, og som det er av betydning at Utleier får kunnskap om.

5. Utleiers plikter

Roomr er ikke part i de leieforhold som forvaltes av Roomr. Utleier må ta alle avgjørelser hva gjelder forholdet til Leietaker. Utleier skal selv håndtere reklamasjoner fra leietaker.

Utleier kan ikke tegne abonnement for et leieforhold som har vært i vesentlig mislighold i løpet av de siste 6 måneder.

Utleier forplikter seg til å bruke Tjenesten i henhold til gjeldende lover og regler og kravene i denne Avtalen. Videre forplikter Utleier seg til å:

 • sette seg inn i vilkårene som gjelder for de tredjepartsprodukter som Utleier velger å benytte seg av;
 • sette seg inn i vilkår for personvern tilknyttet Roomrs tjeneste;
 • sette seg inn i vilkår for tvangsinndrivelse og fravikelse;

5.1 Registrering av informasjon

Når Utleier registrerer seg første gang skal riktig kontaktinformasjon oppgis. Roomr skal informeres gjennom appen om alle endringer i Utleiers kontakt- og brukerinformasjon, endringer i bankkonto, adresse, telefonnummer, e-post, husleie og andre eventuelle forhold som kan være nødvendig for at Roomr skal kunne levere Tjenesten i henhold til Avtalen.

Utleier er selv ansvarlig for at kontonummer for overføring av innkrevd husleie til enhver tid er oppdatert hos Roomr. Melding om endring må skje minimum 20 dager før endringer iverksettes.

Utleier skal uten ugrunnet opphold varsle Roomr om alle forhold som kan være relevant for forvaltning av leieforholdet, og som kan være av betydning at Roomr får kunnskap om, herunder:

 • oppgi korrekte opplysninger om navn, adresse, fødselsdato/organisasjonsnummer, telefonnummer og epostadresse for Leietaker, Leieforholdet og Utleier;
 • sørge for at opplysningene om Leietaker, Leieforholdet og Utleier er oppdaterte og korrekte så lenge Leieforholdet er registrert til forvaltning via Roomr;
 • varsle Roomr om avslutning av Leieforholdet;

5.2 Bruk av tjenesten

Utleier kan ikke dele passord med andre, videreselge eller bruke tjenesten kommersielt utover for å annonsere egne utleieobjekter.

Ved annonsering skal autentiske fotografier og korrekt informasjon om leieobjektet benyttes. Roomr forbeholder seg retten til sletting av annonser som kan virke støtende, diskriminerende, inneholder markedsføring av konkurrerende/andre tjenester, eller har annet formål enn den tjenesten Roomr tilbyr.

Utleier er selv ansvarlig for at annonser og inngåtte leieavtaler er i tråd med de til enhver tid gjeldende regler for markedsføring og utleie av husrom.

Roomrs utleieplattform skal kun benyttes til administrasjon og forvaltning av leieforhold tilknyttet fast eiendom. For å benytte denne tjenesten er det en forutsetning at leieforholdet er reelt og det foreligger en gyldig leiekontrakt som er signert av begge parter. Roomr har implementert rutiner og verktøy for å avsløre forsøk på å benytte utleieplattformen til noe annet enn administrasjon og forvaltning av reelle leieforhold av eiendom.

5.3 Endring av leietaker

Dersom leieforhold knyttet til Eiendommen(e) skal forvaltes videre via Roomr etter opphør av Leiekontrakten som er under forvaltning via Roomr, må Utleier etablere nytt abonnement med Roomr for det nye leieforholdet. Utleier har selv ansvar for å avslutte forvaltningsavtalen for det opphørte leieforholdet.

Utleier kan ikke endre navn på Leietaker i et eksisterende leieforhold som forvaltes via Roomr.

6. Husleie

6.1 Ordinær fakturering

Roomr skal fakturere Leietaker på Utleiers vegne ca. 10 dager før forfallsdato for Husleien. Faktura vil inneholde nødvendig informasjon om Leietaker, at fakturaen sendes ut på vegne av Utleier, beløp, forfallsdato, bankkonto, KID-nummer, hvilken periode fakturaen gjelder for, hvilken adresse leien gjelder for.

Leietaker betaler til Roomr sin klientkonto og Roomr overfører Husleien til Utleier innen tre virkedager etter at 100% av Husleien er bokført på klientkonto. Eventuelle opptjente renter på klientkontoen tilfaller Roomr.

Dersom Leietaker innbetaler mindre enn 100% av den avtalte Husleien vil Roomr vente opptil 10 dager før Delinnbetalingen husleien overføres til Utleier. Resterende Delinnbetaling(er) overføres Utleier uten unødig opphold etter denne/disse er registrert innbetalt på Roomrs Klientkonto.

Ved for mye overført/utbetalt Husleie til Utleier kan Roomr kreve beløpet tilbakebetalt, eventuelt kreve motregning i senere utbetalinger. Utleier har en plikt til å gi Roomr beskjed umiddelbart dersom Utleier mener at Roomr ikke har betalt tilstrekkelig Husleie fra klientkonto til Utleier.

6.2 Forsinket betaling fra Leietaker - egeninkasso

Roomr vil sende betalingspåminnelser til Leietaker etter hhv. 5 og 10 dagers forsinket betaling.

15 dager etter forfallsdato vil Roomr på vegne av Utleier benytte en teknisk løsning for egeninkasso, levert av tredjepart. Egeninkasso-prosessen utføres uten ansvar for Roomr med hensyn til resultat. Utleier er selv ansvarlig for de kostnader som påløper, og forholdet til Leietaker. Roomr er ikke part i avtaleforholdet eller innkreving, og besørger kun en teknisk løsning for Utleiers egeninkasso.

Egeninkasso-prosessen vil følge den prosess som er beskrevet i Vedlegg 1 til avtalen.

For egeninkasso gjelder egne priser, som vil fremgå av Roomr sin til enhver tid gjeldende prisliste.

Dersom Utleier ikke ønsker at egeninkasso skal gjennomføres, er Utleier ansvarlig for å varsle Roomr om dette, minimum tre virkedager før det enkelte skritt i prosessen iverksettes.

7. Ansvarsforhold

Roomr er ansvarlig for innholdet i Tjenesten og for at Tjenesten virker.

Skatte- og avgiftsmessige vurderinger- og konsekvenser som følge av denne avtale og leieforholdet, faller utenfor Roomrs plikter og ansvar. Utleieren må selv søke skatte- og avgiftsmessig ekspertise dersom Utleieren finner dette nødvendig.

Utleier har selv ansvaret for å kontrollere at de regnskapsdata som Roomr presenterer er korrekte. Roomr sin leveranse på dette området er utelukkende ment som et utgangspunkt for Utleiers selvstendige gjennomgang og kvalitetssikring.

Roomr har ikke ansvar for tredjepartsprodukter som kjøpes/bestilles gjennom Roomr. Roomr er utelukkende en formidler av disse tjenestene, og Utleier har selv ansvar for å bedømme tredjepartens produkter, forretningsbetingelser, vilkår med mer.

7.1 Ansvar i forholdet mellom Utleier og leietaker

Roomr er ikke part i de leieforhold som forvaltes av Roomr, og er uten ansvar av noe slag i forholdet mellom Utleier og Leietaker.

Roomr er ikke ansvarlig for riktig oppfyllelse av avtalen mellom Utleier og Leietaker, herunder manglende leiebetaling, skader som måtte oppstå i leietiden eller kostnader forbundet med avslutning av leieforholdet, herunder Leietakers utgifter til juridisk bistand og sideutgifter ved tvangsfravikelse av leieobjektet.

Selv om Utleier benytter standard leiekontrakt og andre skjema som tilbys av Roomr i Tjenesten, er Roomr ikke ansvarlig for eventuelle mangler i disse i relasjon til leieforholdet. Utleier er selv ansvarlig for å kontrollere at innholdet i leiekontrakt og andre skjema utarbeidet av Roomr er anvendelig for det enkelte leieforhold.

Roomr sin erstatningsplikt overfor Utleier er i alle tilfelle begrenset til det vederlag som er betalt fra Utleier til Roomr for det enkelte leieforhold med den aktuelle Leietaker.

8. Betaling for Tjenesten

Utleier skal betale avtalt pris for tjenesten med tillegg av den til enhver tid gjeldende sats for merverdiavgift. Pris for tjenesten beregnes pr leieforhold, og fremgår av Roomr sin til enhver tid gjeldende prisliste, om ikke annet er særskilt avtalt.

Endringer i priser skal varsles Utleier minimum 30 dager før ny pris gjøres gjeldende. Priser for tredjepartstjenester kan endres uten varsel fra Roomr.

Betaling for Roomr sine tjenester fratrekkes husleie som innbetales til Roomr sin klientkonto, før utbetaling til Utleier.

For egeninkasso gjelder egne priser.

9. Mislighold

Ved mislighold av en parts plikter etter Avtalen kan den annen part kreve at den misligholdende part retter misligholdet så snart som mulig.

En part kan heve Avtalen med umiddelbar virkning dersom den annen part ikke har oppfylt sine plikter etter Avtalen eller loven og dette medfører vesentlig mislighold.

Den som krever retting eller heving, må melde fra uten ugrunnet opphold etter at han fikk eller burde fått kjennskap til rettings- eller hevingsgrunnen.

10. Angrerett

Dersom Utleier er forbruker gjelder angrerett, det vil si at Utleier kan gå fra avtalen innen 14 dager etter kjøpet. Angreretten gjelder likevel ikke i den grad tjenesten er tatt i bruk.

11. Avtalens varighet og opphør

Denne avtalen trer i kraft fra tidspunktet da Utleier registrerer sin profil og løper til avtalen sies opp av Utleier eller Roomr.

Det enkelte leieforhold som administreres under denne avtalen legges til ved inngåelse av leieavtale, og sies opp av Utleier ved melding til Roomr.

Utleier kan si opp avtalen med 30 dagers varsel ved å melde dette via Roomr sin Nettløsning eller sende en e-post til post@roomr.no. Roomr kan si opp avtalen med 30 dagers varsel per e-post til Utleier. Roomr kan avslutte avtaleforholdet uten varsel dersom utleier vesentlig misbruker tjenesten eller forholder seg slik at formidling av utleieforholdet via Roomr kan påføre Roomr straff, forelegg, gebyrer, omdømmetap eller tap av markedstillit.

12. Endringer

Roomr kan endre vilkårene og betingelsene i denne Avtalen med 30 dagers forhåndsvarsel. Utleier vil bli informert om slike endringer via e-post eller gjennom informasjon som gjøres tilgjengelig på Roomrs nettløsning eller app.

Roomr kan ikke direkte eller indirekte ved salg av eierandeler eller på annet vis overdra Avtalen til en annen agent eller utnevne underagenter uten skriftlig tillatelse fra Utleier.

13. Lovvalg og verneting

Avtalen reguleres av norsk rett.

Tvister vedrørende Avtalen skal avgjøres av de ordinære domstoler i Norge med avtalt verneting i den rettskrets Roomr har sin forretningsadresse som verneting i første instans.

Det vises forøvrig også til Roomrs Personvernerklæring.

Betingelser og vilkår for leietaker

1. Tjenesten

Takk for at du ønsker å benytte deg av Roomr AS, org.nr. 920 029 515 (“ROOMR”) sine tjenester.

ROOMR er en formidlingstjeneste for å knytte sammen utleiere og leietakere og administrere inngått kontrakter mellom utleier og leietaker. Tjenesten lastes ned som en applikasjon (app) til mobiltelefoner eller benyttes ved hjelp av Roomr sine nettsider. Avtalen gir deg som leietaker tilgang til å bruke ROOMR til å finne aktuelle leieobjekter, og administrere ditt leieforhold.

ROOMR gir tilgang til utleiere som har bolig til leie i ditt nærområde og har som målsetning å forenkle utleieprosessen og samle ulike tjenester som er nyttig for så vel utleier som leietaker.

Følgende avtalebetingelser gjelder for deg som leietaker fra og med din innlogging og aksept av brukervilkårene.

2. Avtaleinngåelse

Denne avtalen består av vilkårene nedenfor. I tillegg til vilkårene i avtalen, gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i norsk lovgivning. Partene i Avtalen er deg som leietaker og ROOMR AS org.nr. 920029515.

Når du lager din profil er det viktig å gi korrekt informasjon om deg selv, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du er selv ansvarlig for det inntrykk som skapes av den profilen du utarbeider og laster opp hos oss.

ROOMR forbeholder seg retten til sletting av profiler med uriktige opplysninger, som kan virke støtende, diskriminerende, inneholder markedsføring av konkurrerende/andre tjenester, eller har annet formål enn den tjenesten ROOMR tilbyr.

3. Betingelser

Tjenesten er kostnadsfri for deg som leietaker. ROOMRs inntekter vil komme fra annonsering og fra samarbeidspartnere som får kunder via vår app.

4. Avtalens opphør

Avtalen opphører ved din oppsigelse. Oppsigelse gjennomføres av deg i appen.

ROOMR kan avslutte avtaleforholdet uten varsel dersom leietaker vesentlig misbruker tjenesten eller forholder seg slik at din profil via ROOMR kan påføre ROOMR straff, forelegg, gebyrer eller tap av markedstillit.

5. Ansvarsbegrensninger

ROOMR er ikke ansvarlig for riktig oppfyllelse av avtalen mellom utleier og leietaker, herunder manglende leiebetaling, skader som måtte oppstå i leietiden eller kostnader forbundet med avslutning av leieforholdet, herunder leietakers utgifter til juridisk bistand og sideutgifter ved tvangsfravikelse av leieobjektet.

ROOMR har intet ansvar for tvister som måtte oppstå mellom utleier og leietaker som følge av misvisende, manglende eller uriktig informasjon om leieobjektet eller leietakers profil, herunder fotografier, videoer, illustrasjoner som gir ukorrekt eller misvisende informasjon om leieobjektet.

ROOMR er ikke ansvarlig for utfallet av tvister mellom utleier og leietaker ved utleiers, eller leietakers bruk av aktuelle skjemaer og formularer som tilbys utleier som del av dette avtaleforholdet.

Våre brukervilkår kan endres uten ytterligere varsel og du har selv ansvar for å holde deg oppdatert om vilkårene. Vesentlige endringer vil varsles og ny aksept av deg som bruker vil da innhentes.

6. Inndriving av husleie gjennom egeninkasso

Egeninkasso er en prosess som gjennomføres etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven for å inndrive egne krav.

Roomr har inngått avtale med Kredin AS om bruk av Kredin sine nettløsninger for egeninkasso for Roomr sine kunder. Ved bruk av løsningen vil det genereres inkassovarsel og andre krav for utsendelse til Leietaker. Slike dokumenter vil utstedes av Roomr på vegne av Utleier, og dette vil fremgå tydelig av dokumentene.

7. Følgende utsendelser vil benyttes overfor leietakerne ved forsinket betaling av Husleie

Dag 14/15: Inkassovarsel med purregebyr slik det til enhver tid fremgår av inkassoforskriften (p.t. Kr 70,-) og forsinkelsesrente.

Dag 28/29: Varsel før utkastelse (tvfbl. § 4-18 varsel om rettslig inkasso) med gebyr etter gjeldende inkassoforskrift (p.t. kr 210,-).

Dag 42/43: Begjæring om utkastelse/fravikelse til namsmannen. Dette forutsetter at Utleier har bedt om at slik begjæring sendes.

Dersom Utleier ønsker bistand etter at begjæring om tvangsfravikelse er sendt, må Utleier ta kontakt med Roomr på telefon eller e-post.

8. Ansvar for kostnader

Utleier er ansvarlig for alle kostnader som påløper ved bruk av offentlige instanser, så som gebyr ved Begjæring om fravikelse til namsmannen.

9. Gebyrer

Gebyrer som innbetales fra Leietaker tilfaller Utleier i sin helhet, men Roomr vil vanligvis ta tilsvarende betalt for egeninkasso tjenester. For nærmere informasjon se gjeldende prisliste.

Et bilde av appen

Vi gjør boligutleie trygt og enkelt

Last ned ROOMR nå. Skriv inn ditt mobilnummer og motta instrukser.

 • Last ned fra App Store
 • Last ned fra Google Appstore